Verkleinwoorden

Laatste letter(s)VerkleinuitgangVoorbeeld
a-atjela – laatje
b-je
-betje
lob – lobje
krab – krabje
krap – krabbetje
c-jetic – ticje
d-jebad – badje
e-tjeree – reetje
spie – spietje
ei-tjelei – leitje
f-jebef – befje
g-je
-getje
wieg – wiegje
weg – wegje
weg – weggetje
ng-etje
-kje
gang – gangetje
haring – harinkje
h-jelach – lachje
i-tjeaai – aaitje
lei – leitje
boei – boeitje
fooi – fooitje
bui – buitje
j-efetisj – fetisje
k-jebak – bakje
al, el, il, ol, ul-letjebal – balletje
bel – belletje
bil – billetje
bol – bolletje
bul – bulletje
aal, eel, eil, eul, iel, ool,
oel, uul, uil, ijl
-tjebaal – baaltje
deel – deeltje
beil – beiltje
beul – beultje
kiel – kieltje
zool – zooltje
doel – doeltje
molecuul – molucuultje
buil – builtje
bijl – bijltje
am, em, im, om, um, oem-metjedam – dammetje
stem- stemmetje
klim – klimmetje
bom – bommetje
drum – drummetje
bloem – bloemetje
um, aam, eem, eim, iem, lm, oem,
oom, rm, uum, uim, ijm
-pjedatum – datumpje
kraam – kraampje
zeem – zeempje
geheim – geheimpje
priem – priempje
helm – helmpje
bloem – bloempje
boom – boompje
zwerm – zwermpje
kostuum – kostuumpje
pluim – pluimpje
slijm – slijmpje
an, en, in, on-netjekan – kannetje
hen – hennetje
kin – kinnetje
aan, een, ein, eun, ien,
oen, rn, uin, ijn
-tjebaan – baantje
been – beentje
gein – geintje
deun – deuntje
tien – tientje
zoen – zoentje
kern – kerntje
tuin – tuintje
mijn – mijntje
o-otjevlo – vlootje
p-je
-petje
dop – dopje
pop – popje
pop – poppetje
q
ar, er, or-retjebar – barretje
ster – sterretje
hor – horretje
aar, eer, eur, ier, oor, oer, uur-tjeblaar – blaartje
veer – veertje
geur – geurtje
dier – diertje
boor – boortje
boer – boertje
vuur – vuurtje
s-jebes – besje
t-jegat – gatje
gat – gaatje
u-tjereu – reutje
kou – koutje
v
uw-tjeleeuw – leeuwtje
x
y
z
Alle 17 verschillende schrijfwijzen voor klanken in het Nederlands: a, aa, au, e, ee, ei, eu, i, ie, o, oo, oe, ou, u , uu, ui, ij

Als je wil weten hoe een verkleinwoord gevormd wordt, dan moet je kijken naar de laatste letter(s) van het woord dat verkleind wordt. Is de laatste letter en g, l, m, n of r, dan zijn er verschillende vormen mogelijk, je moet dan ook kijken naar de letters voor de slotmedeklinker.
Bovenstaande tabel geeft een redelijk beeld van de verschillende vormen. Maar de tabel is niet volledig, ik heb bijvoorbeeld niet naar leenwoorden en afkortingen gekeken. Kijk bij Onze Taal voor een overzicht van alle regels.
Zoveel verschillende regels lijken moeilijk toepasbaar. Maar, sprekers van het Nederlands zijn gek op verkleinwoorden, we gebruiken ze aan de lopende band. Daardoor zijn we perfect in getraind en passen we de regels toe zonder erbij na te denken. Het gaat van een leien dakje.